O nas

Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej została powołana przez Annę Kostrzębską oraz Jana Stańczyka w dniu 16 listopada 2003 r. Siedzibą Fundacji jest Łódź.

Głównym celem działalności Fundacji jest aktywizacja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od początku działalności Fundacja stara się pozyskać środki z różnych źródeł na finansowanie projektów skierowanych do tych grup beneficjentów. Związani z Fundacją wolontariusze zajmują się aplikowaniem o te środki, jednak krótki czas działalności i brak doświadczenia znacznie utrudniają ich pozyskanie. Mimo to na bieżąco staramy się realizować różnego rodzaju działania pomocowe. Do tej pory daliśmy się poznać jako organizacja współpracująca z innymi instytucjami na terenie Łodzi.

W roku 2007 Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Środki przekazane w ramach 1% na rzecz OPP planujemy wykorzystać m.in. na:

  • pomoc osobom uzależnionym w rozwiązywaniu problemów z różnego rodzaju nałogami oraz zaadaptowaniu się do życia w rodzinie i społeczeństwie
  • pomoc wszechstronną rodzinom uzależnionych
  • integrację i reintegrację zawodową kobiet
  • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem


Numer KRS Fundacji: 0000192048
Numer NIP Fundacji: 727-26-14-748
Numer rachunku bankowego: mBank SA Oddział Łódź, rachunek nr 35 1140 1108 0000 2056 5000 1001